Student's Council 2019-20

 

STUDENT COUNCIL MEMBERS LIST FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20

 

Sl no

Name of the Post

In-charge Students Name

Class

1

Shala Pramukh

 

Gowtham N Rao

10-A

2

Shala Upapramukh

 

Bharath  Joshi

9-B

3

Abhaya Vahini Pramukh

 

Harshith Hebbar

10-B

4

Abhaya Vahini Upapramukh

 

Gagan S

9-B

5

Achala Vahini Pramukh

 

Arya N Shastri

10-A

6

Achala Vahini Upapramukh

Anarghya D H M

9-B

7

Ajeya Vahini Pramukh

 

Anagha Nagesh

10-B

8

Ajeya Vahini Upapramukh

 

Shravan B

9-A

9

Atula Vahini Pramukh

 

Amulya Gangadhar

10-B

10

Atula Vahini Upapramukh

 

Vishwambara H

9-A

11

Anushasana Pramukh

Pranav Badiger

10-A

 

12

Kreeda Pramukh

 

Prathibha K C

10-B

13

Samskruthika Pramukh

 

Sahana Bani

10-B

14

Swachata Pramukh

 

Shraddha H S

10-A

15

Ghosh Pramukh

Chirag R H

 

10-B