Student's Council 2019-20

 

STUDENT COUNCIL MEMBERS LIST FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20

 

Sl

no

Name of the Post

In-charge Students Name

Class

1

 

  Shala Pramukh

 

  Gowtham N Rao

  10-A

2

 

  Shala Upapramukh

 

  Bharath  Joshi   

    9-B

3

 

  Abhaya Vahini Pramukh

 

  Harshith Hebbar

  10-B

4

 

  Abhaya Vahini 

  Upapramukh

 

  Gagan S

    9-B

5

 

  Achala Vahini Pramukh

 

  Arya N Shastri

  10-A

6

 

  Achala Vahini

  Upapramukh

 

 

  Anarghya D H M

 

    9-B

7

 

  Ajeya Vahini

  Pramukh

 

  Anagha Nagesh

  10-B

8

 

  Ajeya Vahini

  Upapramukh

 

  Shravan B

    9-A

9

 

  Atula Vahini

  Pramukh

 

  Amulya Gangadhar

  10-B

10

 

  Atula Vahini

  Upapramukh

 

  Vishwambara H

    9-A

11

 

  Anushasana Pramukh

 

  Pranav Badiger

  10-A

 

12

 

  Kreeda Pramukh

 

  Prathibha K C

  10-B

13

 

  Samskruthika

  Pramukh

 

  Sahana Bani

  10-B

14

 

  Swachata Pramukh

 

  Shraddha H S

  10-A

15

  Ghosh Pramukh

 

  Chirag R H

 

  10-B