Student's Council

SCHOOL LEADERS NAMES - 2018-19

 

Sl.no.

Post

Names

Class

Photo

1

  Shaala Pramukh

  Vaibhav Rao

X

2

  Shaala Upapramukh 

  Gowtham N Rao

IX-A

3

  Abhaya Vaahini Pramukh

  Vikram S Bharadwaj

X

4

  Abhaya Vaahini Upa Pramukh

  Ganesh S R

IX-A

5

  Achala Vahini Pramukh

 Nishitha S

X

6

  Achala Vahini Upa Pramukh

 Aaryaa N Sastry

X

7

  Ajeya Vaahini Pramukh

  Jagruthi C

X

8

  Ajeya Vaahini Upa Pramukh

 Anagaha Nagesh

IX-B

9

  Atula Vaahini Pramukh

  Sudharshan T R

X

10

 Atula Vaahini Upa Pramukh

  Amulya Gangadhar

IX-B

11

  Anushasana Pramukh

 Pradyumna V Acharya

X

12

  Kreeda Pramukh 

  Aparna Kashyap S G

X

13

  Samskruthika Pramukh

  Anagha Rao N

X

14

  Swachatha Pramukh

   Sriram Munipalli

X